Tag-Archive for » รับทำสารนิพนธ์ «

ความสำคัญของการรับทำสารนิพนธ์

Saturday, May 10th, 2008 | Author: admin

ความสำคัญของการรับทำสารนิพนธ์ที่มีต่อนักศึกษาที่เห็นได้ชัดอีกประการหนึ่งคือ การทำสารนิพนธ์เป็นภารกิจที่นักศึกษาจะต้องวางแผนการจัดการรวมทั้งต้องตัดสินใจเลือกเรื่องที่ต้องทำเกี่ยวกับความยากง่าย โอกาสที่จะเป็นไปได้ งบประมาณ เวลา และการควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นรับทำสารนิพนธ์ จึงเป็นการพัฒนาความคิดเชิงการจัดการให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาความสำคัญของสารนิพนธ์ที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมในแวดวงวิชาการทั่วไปคือ การได้ริเริ่มสร้างแนวคิด  ทฤษฎี และวิทยาการที่ก้าวหน้า กับการได้ค้นคว้าวิธีการที่จะประยุกต์ความรู้เชิงทฤษฎีไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมรับทำสารนิพนธ์จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาบัณฑิตให้สามารถใช้วิถีแห่งปัญญาในการนำเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่แสดงความรอบรู้ในการแก้ปัญหาเชิงประจักษ์ที่เป็นระบบระเบียบที่เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมในวงกว้าง เพื่อยกระดับขึ้นสู่การเป็นมหาบัณฑิต